Zatvoriť
Využite možnosť lacno nakúpiť
Výpredaj
Menu
Produkty a služby

Súťaž - S autom na dovolenke

22. 8. 2016

Pravidlá a podmienky účasti v súťaži

S autom na dovolenke

 

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže „S autom na dovolenke“ (ďalej iba „Súťaž“) je spoločnosť Mikona, s. r. o., IČ: 2020441302, so sídlom Trenčianska 452, 020 01, Púchov, zapísaná na Okresnom súde Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 2094./R (ďalej iba „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej iba "Pravidlá").

Súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. Facebook s ňou nie je žiadnym spôsobom spojený. Účastník Súťaže je uzrozumený a berie na vedomie, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi Súťaže a nie sociálnej sieti Facebook. Všetky dotazy, komentáre alebo sťažnosti ohľadom Súťaže musia byť smerované Usporiadateľovi, nie Facebooku.

2. Trvanie a miesto súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 22. 8. 2016  do 5. 9. 2016 23:59 na území Slovenskej republiky.

Súťaž prebieha na elektronických stránkach usporiadateľa na adrese www.facebook.com/mikona.sk/ (ďalej iba „Facebooková stránka“) prevádzkovanej sociálnou sieťou Facebook.

3. Podmienky účasti v Súťaži

Účastníkom Súťaže môže byť výhradne svojprávna fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá dosiahla 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu), s platným užívateľským účtom na Facebooku, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby .

Účastník súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.

4. Vylúčenie zo súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť tých súťažiacich, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, a taktiež súťažiacich, u ktorých má podozrenie na podvodné jednanie, porušovanie dobrých mravov, falšovanie, alebo zneužívanie a porušovanie pravidiel. Takto môže byť z účasti na Súťaži vylúčený aj výherca.

Za takéto praktiky je považované najmä, nie však výlučne, použitie nedovolených prostriedkov (napr. hackerské nástroje, vírusy, trojské kone apod.), alebo získanie inej výhody pomocou manipulácie, účasť prostredníctvom výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým prostredníctvom profesionálnych výherných služieb, účasť menom tretej osoby (s jej i bez jej vedomia).

5. Priebeh súťaže a výber výhercov

V rámci stanoveného dátumu bude na Facebookovej stránke zverejnený príspevok so zadaním súťaže. Po dobu trvania súťaže je úlohou súťažiacich zaslať prostredníctvom priamej správy na Facebookovej stránke fotografiu svojho auta na dovolenke (z výletu, pri mori, na chate atď.). Každý súťažiaci môže zaslať do súťaže najviac 3 fotografie. V týždni po ukončení súťaže vyberie Usporiadateľ 1 fotografiu, ktorú odmení. Posudzovať sa bude predovšetkým kreativita a originalita súťažiacich a cit pre design. Je zakázané využívať k účasti v súťaži herné mafie a ďalšie prostriedky, ktoré sú v rozpore so súťažou, pozri odstavec 4 týchto Pravidiel.

6. Výhry, oznámenia o výhre a ich predanie

Výhry v súťaži sú:

Prvých 20 (ľudí, nie fotografií), ktorí sa do súťaže zapoja, získajú USB disk Mikona

Najoriginálnejšie fotografie získa 2 čelovky, 2 páry ponožiek a USB disk

Výherca bude kontaktovaný Usporiadateľom Súťaže najneskôr do 7 dní od ukončenia súťaže prostredníctvom sociálnej siete Facebook alebo prostredníctvom e-mailu. O predaní výhier bude výherca informovaný takisto sociálnou sieťou Facebook alebo prostredníctvom e-mailu.  Pokiaľ nedôjde k zaslaniu kontaktných údajov výhercom do 14 dní od kontaktovania, či výherca výhru odmietne, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a výhra prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý môže rozhodnúť o jej prípadnom pridelení ďalšiemu Súťažiacemu. Na výhry nevzniká žiadny právny nárok a nie je možné ich zmeniť za hotovosť ani namiesto nich požadovať iné plnenie. Výhry nie sú súdne vymáhateľné.

7. Osobné údaje

Účastník súťaže zapojením do Súťaže dobrovoľne poskytuje Usporiadateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa a telefónne číslo a udeľuje súhlas v zmysle zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov k spracovaniu osobných údajov za účelom vyhodnotenia Súťaže a ku vykonávaniu akýchkoľvek marketingových činností. Súčasne súhlasí s využitím svojej e-mailovej adresy za účelom doručovania informácií komerčnej komunikácii od Usporiadateľa . Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámením o odvolaní doručením spoločnosti.

8. Ďalšie ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.  Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas priebehu Súťaže. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.

 

V Púchove dňa 22. 8. 2016

 


Vyberte preferovanú predajňu
Zatvoriť
Zatvoriť

Chcete si rezervovať termín na sezónne prezutie? Kliknite na REZERVÁCIU.