Zatvoriť
Využite možnosť lacno nakúpiť
Výpredaj
Menu
Produkty a služby

Záručné a reklamačné podmienky

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY MIKONA

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť MIKONA  s.r.o. (ďalej len "predávajúci") týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len  "zákazník" alebo "kupujúci") o podmienkach spôsobe uplatnenia práv zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v predajných priestoroch predávajúceho MIKONA s.r.o. a zároveň je zverejnený aj na internetovej stránke www.mikona.sk.

1.  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

a) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (v zm. § 619 ods.1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (v zm. § 619 ods. 2  Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (v zm. § 620 Občianskeho zákonníka).

b) Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (v zm. §619 Občianskeho zákonníka).

c) Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba stanovená na 12 mesiacov (v zm. § 620  ods. 2 Občianskeho zákonníka).

d) Vyhlásením vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v písomnom vyhlásení, resp. v záručnom liste (v zm. § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

e) Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka). Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (v zm. § 627 Občianskeho zákonníka).                             

2.1  ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCU

2.1.1 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnil v záručnej dobe (v zm. § 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.1.2 Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci ani nezodpovedá za jeho prípadné vady.
Ak však predávajúci predávajúci pri prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predá-vajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (v zm. § 457 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.1.3 Výrobca zodpovedá:                                                                                              

- za všetky výrobné chyby zjavné a skryté v zmysle ustanovené obchodného, resp. občianskeho zákonníka vo vzťahu k užívateľom

- za výrobné chyby, pre ktoré boli pneumatiky vyradené z prevádzky, pokiaľ ich vyradenie
nebolo spôsobené chybou vozidla alebo porušením predpisov pre používanie pneumatík
 

2.1.4 Výrobca nezodpovedá:                                                                                          

- za chyby výrobkov, ktoré boli preukázateľne spôsobené:

a) nesprávnym skladovaním výrobkov mimo našej spoločnosti

b) použitím nesprávneho rozmeru alebo typu diskového kola

c) použitím zdeformovaného, skorodovaného alebo znečisteného diskového kola

d) použitím nevhodného rozmeru pneumatiky

e) použitím nevhodného dezénu alebo prevedenia pneumatiky

f)  nesprávnou alebo neodbornou montážou

g) použitím pneumatiky pri nesprávnej geometrii vozidla alebo poškodením výrobku od chybnej časti vozidla

h) prehustením alebo podhustením pneumatiky

i)  preťažovaním alebo dlhodobým nevyťažovaním vozidla

j)  mechanickým, agresívnym alebo chemickým poškodením

k) poškodením pneumatiky, nesprávnou medzerou pri dvojmontáži alebo cudzím predmetom medzi dvoma pneumatikami.

l) jazdou na pneumatike bez vzduchu

m) dodatočnou úpravou povrchu pneumatiky narezaním alebo použitím pneumatiky pre športové účely (s výnimkou pneumatík určených na tento účel)

n) poškodením alebo znehodnotením výrobkov iným vplyvom (havária, požiar, vandalský čin a podobne.....)

o) použitím pneumatiky pod úroveň minimálnej bezpečnostnej hĺbky dezénu stanovenej zákonom

p) nesprávnym používaním snehových reťazí

q) použitím výrobkov v rozpore s návodom na obsluhu a pri prevádzkovaní za iných podmienok, než bol výrobok určený

r) za opravu na výrobkoch, ktoré boli neodborne vykonané a ich následkom došlo k poškodeniu výrobku

 

3.  ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY NA NOVÉ PNEUMATIKY

1. Pneumatikou sa rozumie plášť, duša a vložka na disku. Technické parametre pneumatík sú súčasťou vydávaných katalógov a vychádzajú z platných slovenských a medzinárodných noriem. Na každom plášti je okrem predpísaných  popisov uvedený výrobca a zakódovaný dátum výroby s údajom týždňa a  roku výroby (DOT).

2. Hospodárenie s pneumatikami, zachádzanie s nimi a ich používanie musí byť v súlade s predpismi na používanie, obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a technických informáciách, ktoré sú k dispozícií u predajcov.

3.1  ROZSAH A PODMIENKY ZÁRUKY

3.1 Všeobecné

Celková záruka na pneumatiky je limitovaná dobou do ojazdenia pneumatiky na minimálnu hĺbku dezénovej drážky stanovenej zákonom (maximálne 24 mesiacov od dátumu predaja).
Výška náhrady je vypočítaná z ceny platnej v čase nadobudnutia tovaru a zo stavu opotrebovania pneumatiky vypočítaného ako percentuálny pomer zostatkovej drážky a drážky novej pneumatiky.

3.2 Osobitné

Ako súčasť nového vozidla :                                                                                            

- po dobu záruky na vozidlo sa uplatňujú nároky za chybné výrobky u predajcu vozidla alebo v autorizovaných servisoch vozidiel
- po uplynutí záruky na vozidlo uplatňuje zákazník reklamáciu v rámci záručnej doby v predajnom mieste
- finančná náhrada sa poskytuje z predajnej ceny v čase uplatnenia reklamácie

3.2  REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamáciu výrobku je nutné uplatniť výhradne formou protokolu o reklamácií u predajcu, u ktorého boli výrobky zakúpené.

Údaje na reklamačnom protokole:

- meno, úplná adresa, telefón, fax

- bankové spojenie, číslo účtu, IČO, DIČ, IČ DPH

- typ vozidla, rok výroby

- rozmer, dezén a prevedenie plášťa

- ubehnuté kilometre, pozícia na vozidle

- reklamovaná chyba

- údaje o vecnej škode alebo ujme na zdraví

- dátum a podpis

- číslo DOT

K reklamačnému protokolu treba pripojiť doklad o kúpe výrobku(faktúra, pokladničný blok).

3.2.1 Reklamujúci sú povinní:

- vypísať údaje nutné k spracovaniu reklamácie a pripojiť doklad o kúpe výrobku
- výrobok riadne očistiť a reklamovanú chybu primerane označiť a popísať
- v prípade nesúhlasu s deštrukčnou kontrolou uviesť to písomne v reklamačnom dotazníku
- uviesť spôsob naloženia s vráteným neuznaným reklamovaným výrobkom, ato vrátením na vlastné náklady resp. likvidáciou.

3.2.2 Predajca alebo autorizovaný dealer vybavujúci reklamácie je oprávnený:

- preskúmať údaje uvedené v protokole o reklamácii
- vrátiť neuznaný reklamovaný výrobok späť do 5 dní po oznámení výsledku reklamácie,
- ponechať neuznaný reklamovaný výrobok na sklade max. 30 kalendárnych dní po ukončení  reklamačného konania, potom ho zlikvidovať,
- v spornom prípade odoslať reklamovaný výrobok na odborné posúdenie výrobcovi.

3.2.3 Výrobca pri odbornom posúdení je oprávnený:

- vykonať deštrukčnú kontrolu v záujme posúdenia chyby
- naložiť s pneumatikou, dušou alebo ochrannou vložkou podľa vlastného uváženia
- v prípade, že na plášti chýba číslo DOT, predajca nemôže tento výrobok prevziať do reklamačného konania.       

              

4. HOSPODÁRENIE
 1. Pre skladovanie plášťov, duší a vložiek, ich balenie a dopravu platí norma ETRTO.

 2. Disky, montáž, hustenie, nosnosť, správne používanie pneumatík a ďalšie technické údaje sú  uvedené v technických radcoch, prospektoch, technických informáciach a v technickej  dokumentácii vozidla.Tlak vzduchu (hustenie) a rozmery pneumatík sú uvedené v technickej  dokumentácií vozidla.

 3. Predpísaný tlak vzduchu (hustenie) pneumatík pre jednotlivé typy mot. vozidiel je nutné dodržiavať po celý čas ich prevádzky.

 4. Nosnosť pneumatík je daná celkovou hmotnosťou vozidla a jeho nákladu. Táto nosnosť pneumatiky nesmie byť počas prevádzky vozidla prekročená.

 5. Nosnosť pneumatík je stanovená v závislosti na hustení a maximálnej rýchlosti. Pri nižších  rýchlostiach nesmie byť zvyšovaná hustením.

  6. V prevádzke sa môžu používať iba nepoškodené pneumatiky s minimálnou hĺbkou dezénových drážok po obvode väčšou, ako predpisuje vyhláška príslušného ministerstva. Meranie hĺbky dezénových drážok musí byť v súlade s predpisom výrobcu.

 7. Pri montáži plášťov sa musia používať predpísané disky, ktoré musia byť vopred skomtrolovali či nie sú poškodené, musia byť zbavené všetkých nečistôt, hrdze a pod. Plechové disky musia  byť natreté ochranným náterom.

 8. Pri montáži dušových pneumatík sa duša zľahka posype klzkom, ktorý sa rozotrie, nie je  dovolené dovolené sypať klzok dovnútra plášťa. Na pätky sa môže používať mydlový roztok,  silikónový olej, prípadne špeciálne mazadlá uľahčujúce montáž, okrem prostriedkov, ktorých  zloženie je ropného pôvodu.

 9. Vzájomný rozdiel vonkajších priemerov jednotlivých nezaťažených pneumatík v dvojmontáži nesmie byť väčší ako 2 % vonkajšieho priemeru. Medzi jednotlivými pneumatikami musí byť medzera podľa predpisov výrobcu vozidiel, aby sa pneumatiky pri jazde nedotýkali.

10. Úžitkové zaťaženie vozidla musí byť rozložené tak, aby jednotlivé pneumatiky neboli preťažované.

11. Počas používania musí byť kontrolovaný stav opotrebenia pneumatík a tlak vzduchu (plynu) v jednotlivých pneumatikách vrátane rezervy. Ak sa zvýši tlak vzduchu zahriatím pneumatiky, nie je dovolené tento v priebehu denného výkonu vozidla znižovať. Ďalej je nutné kontrolovať podvozok vozidla, lebo zlý technický stav môže negatívne ovplyvniť životnosť pneumatík.

 

5.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Správu o výsledku zákazník obdrží:

- v prípade, že reklamácia je jednoznačná, ihneď,
- v prípade, že rozhodnutie je závislé od odborného posúdenia, do 30 dní.

2. Náhrady za uznané reklamácie sú poskytované:
2.1.

2. Náhrady za uznané reklamácie sú poskytované:
2.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt MIKONA) podľa zákona 391/2015 Z.z. MIKONA subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt MIKONA môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

2.2. dodaním nového a bezchybného tovaru na základe záruky,
- finančným vysporiadaním, vystavením dobropisu v prospech bežného účtu, úhradou na účet alebo prostredníctvom poštovej poukážky.Predajca neposkytuje náhrady z titulu straty času resp.  vzniknutých prestojov ani v tom prípade, že reklamácia bola akceptovaná.

Tieto záručné a reklamačné podmienky platia len pre výrobky (plášte, duše a ochranné vložky) predávané v sieti Mikona s.r.o. od roku 1992.

Zároveň sa rušia záručné a reklamačné podmienky vydané pred týmto dátumom.

V Púchove dňa 1.1.2011

Reklamačný dotazník


Vyberte preferovanú predajňu
Zatvoriť
Zatvoriť

Chcete si rezervovať termín na sezónne prezutie? Kliknite na REZERVÁCIU.